Beringen werkt aan sterk (kinder)armoedebeleid  

 Beringen is een superdiverse en groeiende stad. Een snelgroeiende (leef)omgeving zorgt voor heel wat uitdagingen. Er rust dan ook een zekere kwetsbaarheid op onze stad. We kennen een globale kansarmoede-index van 14,4%, dit betekent dat er toch een groot aantal van onze inwoners in een kansarm gezin geboren wordt. Helaas kende Beringen ook een verdubbeling van het aantal leeflonen in de afgelopen 10 jaar. Uitdagingen bieden kansen, kansen die we als bestuur moeten grijpen en benutten. Een sterk armoedebeleid dat inspeelt op specifieke noden en behoeften, blijft dan ook ons uitgangspunt én prioriteit.  

Armoedebestrijding als prioriteit  

In de legislatuur 2019-2025 staat armoedebestrijding in het bestuursakkoord prioritair op de agenda. Binnen dit meerjarenplan staan er verschillende acties opgenomen waar budget aan gekoppeld is, denk maar aan de vlotte werking van het Armoedeforum en de ondersteuning van materiële hulp. Daarnaast zijn er essentiële samenwerkingen in kader van Vrijetijdsparticipatie, Brede school (SAAMO) en Depot Margot. Onze ambitie blijft een integraal armoedebeleid over alle beleidsdomeinen heen. 

Kinderarmoedebeleid 

Het eerste kinderarmoedebestrijdingsplan kwam er naar aanleiding van de SALK-middelen, toegekend door de Provincie Limburg na de sluiting van Ford Genk in 2014. Om grote economische en sociale impact te beperken, werd het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) uitgewerkt. Deze middelen werden dan ook ingezet met als doel duurzame werkgelegenheid te bevorderen en het economisch herstel van onze Provincie op lange termijn te kunnen realiseren. Dankzij de SALK-middelen kon onze stad een – eerst halftijdse dan voltijdse – armoedecoördinator aanwerven die (nog steeds) de brug slaat tussen onze belangrijke partnerorganisaties.  

Onze partners zijn een onmisbare schakel in ons lokaal armoedebeleid. Ze spelen dan ook belangrijke rol in het bestrijden van (kinder)armoede. Als lokaal bestuur nemen we hier graag een regierol in op.  Een sterk netwerk en een vlotte samenwerking bevorderen, blijft een belangrijke pijler in ons actieplan. We willen graag dat overlegmomenten met onze partners verbindend werken. In dialoog gaan met elkaar, weten wat er leeft, wie wie is en wat we van elkaar kunnen verwachten, ligt aan de basis van onze doeltreffende samenwerking.  

Samenwerking staat centraal  

We mogen al zeer tevreden zijn met ons groot netwerk! Binnen het Huis van het Kind zijn er heel wat partners die hun steentje bijdragen. Ze werken met een ‘team kinderarmoede’ dat om de maand samenkomt om (armoede)signalen vanuit hun netwerk te bespreken. In de toekomst willen we onze samenwerking verder uitbouwen zodat we gezamenlijke projecten vormgeven en lanceren.  

Onze Beringse jeugd verdient de juiste ondersteuning. Het JAC (Jeugd Advies Centrum) en OverKop-huis kregen sinds kort een vaste plek in ons straatbeeld. Jongeren kunnen er terecht voor laagdrempelige hulp, rust en gezelligheid.  

De komst van onze welzijnscampus zal een beduidende invloed hebben op ons partnernetwerk. Dankzij de komst van het Inloophuis, de CVO’s en Ligo, merken we dat onze Beringenaren al sneller hun weg vinden naar de juiste partnerorganisatie. SAAMO (vroeger RIMO) speelt jaarlijks een belangrijke rol in onze 17/10-campagne. Het Armoedeforum, enkele jaren geleden opgericht, brengt al onze partnerorganisaties graag samen.  

Armoedetoets  

In het voorjaar lanceren we de testfase van de armoedetoets. De armoedetoets draagt bij tot een goede en kwaliteitsvolle regelgeving voor iedereen. Het heeft als doel een bewustwording te creëren en uitsluiting tegen te gaan. Daarnaast willen we dat onze uitvoerende diensten een armoedereflex hebben. Om hen hierin te ondersteunen en attent op te maken, zal er per dossier een expertengroep worden samengesteld. Zij nemen enkel een adviserende rol op, zo willen we verdoken armoede sneller opsporen en aanpakken.  

Participatie  

Participatie is cruciaal voor het uitwerken van een goed armoedebestrijdingsplan. We werken dan ook graag samen met ervaringsdeskundigen. Zij vormen een sterke brug tussen het beleid, partnerorganisaties en de doelgroep. Momenteel werken we aan het behalen van het label ‘Kindvriendelijke stad’. Hoe kijken kinderen naar armoede? Hoe ervaren jongeren armoede? Een diverse doelgroep zorgt voor diverse input. Met deze feedback kan ons armoedebeleid afgestemd worden op de noden en behoeften van kwetsbare Beringenaren.